Organization

Management Team
Director-Managing director | Sjoert Bossers
sjoert.bossers@deschalm.com
Operations Manager | Maurice Verbruggen
maurice.verbruggen@deschalm.com

Office staff
Marketing & Communications | Linda Heemstra  
marcom@deschalm.com
Artistic planning coordinator | Nancy van Dijck
programmering@deschalm.com
Events | Marlies van Inzen & Robin van Hoof
evenementen@deschalm.com
Staff & Organization | Nicole Janssen
hrm@deschalm.com
Finance | Mark Ruijs
mark.ruijs@deschalm.com
Theater box office | Agnes de Graaff, Anja Boshouwers and Annet van der Leeuw
reserveringen@deschalm.com
Technical Support | Tom van Valen, Barth-Jan Nieuwlaat and Coen Mutsaarts
productie@deschalm.com 


GOVERNANCE CODE

Theater de Schalm onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het besturingsmodel van de organisatie is het raad-van-toezicht-model. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Hiermee laten de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector.

Leden Raad van Toezicht
dhr. H. Coppens, voorzitter Raad van Toezicht
dhr. W. Bazelmans, lid Raad van Toezicht
dhr. F. de Graaf, lid Raad van Toezicht
mw. B. Borgers, lid Raad van Toezicht 
dhr. M. Weerts, lid Raad van Toezicht 
mw. N. Borgers, lid Raad van Toezicht 
dhr. D. de Kort, lid Raad van Toezicht 

Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties
De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.

Directeur-bestuurder
Dhr. Sjoert Bossers

Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

  • er voldoende affiniteit met theater en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  • er voldoende spreiding is met betrekking tot maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, zoals financieel-economische, artistieke, commercieel en bedrijfskundige achtergronden;
  • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
  • adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van de directie.


Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en geslacht.