Organisatie


MEDEWERKERS KANTOOR

Directeur-bestuurder | Sjoert Bossers
sjoert.bossers@deschalm.com

Manager techniek en facilitaire zaken | Tom van Valen
tom.vanvalen@deschalm.com

Marketing & Communicatie | Bente Aalbers
marcom@deschalm.com | 040-782 06 62

Programmering | Nancy van Dijck & Sjoert Bossers
programmering@deschalm.com | 040-782 01 85

Evenementen | Marlies van Inzen & Robin van Hoof
evenementen@deschalm.com | 040-254 11 87

Financiën | Mark Ruijs
mark.ruijs@deschalm.com | 040-253 76 35

Theaterkassa | Agnes de Graaff, Henny Simonse, Annet van der Leeuw en Nicole Gärths
reserveringen@deschalm.com | 040-253 35 78

Techniek | Coen Mutsaarts, Maarten Willems, Maikel van Gorp en Jasper de Theije 
productie@deschalm.com  | 040-254 79 19

Facilitair/event medewerker | Bas Heesterbeek
bas.heesterbeek@deschalm.com | 040-2537635 


GOVERNANCE CODE

Theater de Schalm onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het besturingsmodel van de organisatie is het raad-van-toezicht-model. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Hiermee laten de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector.

Leden Raad van Toezicht
dhr. H. Coppens, voorzitter Raad van Toezicht
dhr. W. Bazelmans, lid Raad van Toezicht
dhr. F. de Graaf, lid Raad van Toezicht
mw. B. Borgers, lid Raad van Toezicht 
dhr. M. Weerts, lid Raad van Toezicht 
mw. N. Borgers, lid Raad van Toezicht 
dhr. D. de Kort, lid Raad van Toezicht 

Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties
De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.

Directeur-bestuurder
Dhr. Sjoert Bossers

Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

  • er voldoende affiniteit met theater en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  • er voldoende spreiding is met betrekking tot maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, zoals financieel-economische, artistieke, commercieel en bedrijfskundige achtergronden;
  • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
  • adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van de directie.


Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en geslacht.